Koulutuksen moduulit

1. Mukautuva suunnittelu

Kokonaisvaltainen informaatioarkkitehtuurin suunnitteleminen on alan yrityksissä entistä tärkeämpää: ohjelmistoja ja palveluita tarjotaan useilla erityyppisillä laitteilla ja erilaisilla käyttöjärjestelmillä, ja teknisen tuoteinformaation on toimittava saumattomasti kaikissa näissä ympäristöissä.

Moduulin suoritettuaan osanottaja osaa jäsentää organisaation dokumentaatiota ja tarkastella sitä kokonaisuutena. Hän pystyy osallistumaan sekä käyttöliittymien että dokumentaation kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen yhdessä tuotekehittäjien kanssa. Lisäksi hän osaa soveltaa informaation suunnittelun hyviä periaatteita, kun dokumentaatiota tuotetaan eri laitteisiin ja palveluihin sekä niihin upotettuina että erillisinä.

2. Minimalismi

Minimalismi on kansainvälisesti yksi tämän hetken keskeisistä teknisen viestinnän trendeistä. Se liittyy olennaisesti yhteen alalla koettuun haasteeseen eli käyttäjien tuntemiseen ja heiltä saatavaan palautteeseen. Minimalismissa on neljä periaatetta: toimintaorientoitunut dokumentointi, käyttäjien todellisten tehtävien tukeminen, virheistä oppiminen ja tiedon löydettävyys. Minimalismi tarjoaa yrityksille keinon tuottaa tarkoituksenmukaista ja käytettävää dokumentaatiota, vähentää dokumentaation määrää ja näin ollen myös sen tuottamia kustannuksia. Minimalismi on erityisen tärkeää myös edellisen moduulin eli mukautuvan suunnittelun näkökulmasta sekä tuotteiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä, jossa hyödynnetään ketterän ohjelmistokehityksen periaatteita ja lean startup -toimintamallia.

Moduulin suoritettuaan osanottaja tuntee minimalismin periaatteet ja osaa analysoida organisaation dokumentaatiomassaa minimalismin näkökulmasta. Osallistuja osaa tuottaa minimalistista dokumentaatiota sekä kehittää organisaation dokumentointiprosessia siten, että organisaatio saa riittävästi käyttäjäinformaatiota ja se tavoittaa kaikki relevantit tahot. Osanottaja tuntee palvelumuotoilun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun (UCD) periaatteet ja hallitsee erilaisia käytettävyystutkimuksen menetelmiä (esim. käyttäjien tunnistaminen konseptointivaiheessa mm. persoonien avulla, prototyypit, customer journey mapping, käytettävyystestaus).

3. Organisaatioviestintä

Tekninen viestijä työskentelee yhteistyössä muun muassa tuotesuunnittelijoiden, ohjelmoijien ja graafisten suunnittelijoiden kanssa. Lisäksi hän toimii yhä useammin kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Organisaatioviestinnän periaatteiden tunteminen sekä sosiaalisen toimijuuden vahvistaminen on tärkeää yhä kansainvälistyvässä työympäristössä.

Moduulin suoritettuaan osanottaja osaa eritellä organisaatioviestinnän eri osa-alueita. Hän ymmärtää organisaatioissa tapahtuvan viestinnän perusrakenteita ja sisältöjä. Osanottaja pystyy jäsentämään rooliaan dokumentoinnin asiantuntijana ja vastuuhenkilönä organisaatiossa, viestimään siitä tehokkaasti muille ja toimimaan moniammatillisissa tiimeissä ennakkoluulottomasti.

4. Lainsäädäntö ja standardit

Odotettavissa on, että tekniset viestijät tulevat työskentelemään entistä pienemmissä yrityksissä, mikä myös muuttaa heidän rooliaan ja tiedontarpeitaan. Pienissä yrityksissä tietämys dokumentaatioon liittyvästä lainsäädännöstä ja standardeista voi olla puutteellista, jolloin on tarvetta rajapinnalle lakimiesten ja tuotesuunnittelijoiden välillä. Teknisillä viestijöillä on hyvät edellytykset tähän rooliin, mutta he tarvitsevat entistä vankempaa tietämystä ja osaamista siitä, mitä EU-direktiivejä ja suomalaisia lakeja sekä standardeja omalla toimialalla pitää ottaa huomioon.

Moduulin suoritettuaan osanottaja tuntee tekniseen viestintään liittyvän keskeisen lainsäädännön ja standardit. Hänellä on tarvittavat työkalut, joiden avulla hän osaa ottaa lainsäädännön ja standardit huomioon dokumentointityössä omalla toimialallaan.

5. Kehittämishanke

Kehittämishankkeen tavoitteena on tunnistaa kehittämisen arvoinen kohde (tai kohteita) osanottajien omissa organisaatioissa, tuottaa siitä uutta tietoa ja luoda siihen liittyvä konkreettinen tuotos, josta on hyötyä organisaatiossa. Samalla opiskelijan oma osaaminen ja asiantuntijuus karttuvat.