Koulutuksen pääteema ovat minimalismi (minimalism) ja mukautuva suunnittelu (responsive design), jotka molemmat ovat teknisen viestinnän kansainvälisiä nykytrendejä. Minimalistisessa dokumentoinnissa korostuvat toimintaorientaatio, käyttäjien todellisten tehtävien tunteminen, virheistä oppiminen ja tiedon löydettävyys. Mukautuvalla suunnittelulla varmistetaan, että ohjelmistot ja palvelut toimivat mitä erilaisimmissa laitteissa, ja dokumentaatio vastaa käyttäjän tarpeisiin laitteesta riippumatta.

Alan yritysten edustajat, yliopistojen edustajat ja Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen edustajat ovat yhdessä määritelleet koulutukselle alla olevat osaamistavoitteet. Niissä yhdistyvät käytännön kompetenssit ja alan tutkimus.

  • Osanottajat hallitsevat minimalismin periaatteet, joiden avulla he pystyvät arvioimaan yrityksen dokumentaatiota ja siihen liittyviä tarpeita, täsmentämään käyttäjäryhmiä sekä tuottamaan minimalistista ja käytettävää dokumentaatiota, minkä avulla yritys voi pitkällä tähtäimellä säästää dokumentointikustannuksissa.
  • Osanottajat ymmärtävät mukautuvan suunnittelun periaatteet ja sen dokumentaatiolle aiheuttamat haasteet. He osaavat etsiä erilaisia, käyttäjäkokemusta parantavia dokumentaatioratkaisuja, jotka toimivat sekä useilla erityyppisillä päätelaitteilla että painettuna.
  • Osanottajilla on organisaatioviestinnän osaamista, jota he pystyvät kytkemään omiin viestintätaitoihinsa ja kykenevät hyödyntämään työskennellessään eri ammattiryhmien kanssa omassa yrityksessään sekä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.
  • Osanottajat tuntevat teknisen viestijän työtä ja sen tuloksia koskevat standardit, säädökset ja EU-direktiivit ja pystyvät ottamaan nämä huomioon omalla toimialallaan.
  • Osanottajat tunnistavat teknisen viestinnän organisatorisia ja ammatillisia kehittämisen kohteita ja osaavat käyttää hyväksi tutkimustietoa näiden edistämiseksi ja ratkaisemiseksi. Osana kehittämisprosesseja he osaavat soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä ja arvioida lopputuloksia.